“16.9.18 Ephesians 1v15-23 Apostles Prayer – Roland”.